ISSRF Executive Committee

PRESIDENT
Dr. N. K. Lohiya, Jaipur
VICE PRESIDENTS
Dr. Suneeta Mittal, Gurgaon Dr. Anil Suri, New Delhi
SECRETARY
Dr. R. S. Sharma, New Delhi
JOINT SECRETARY TREASURER
Dr. A. H. Bandivdekar, Mumbai Dr. A. S. Ansari, Jaipur
MEMBERS
Dr. Anila Dwivedi, Lucknow
Dr. P. K . Mishra, Bhopal
Dr. Roya Rozati, Hyderabad
Dr. Savita Yadav, New Delhi
Dr. Dheer Singh, Karnal
Dr. Pradeep Kumar G., Thiruvananthapuram
Dr. S. N. Kabir, Kolkata
Dr. Taru Sharma, Izzatnagar
EX-OFFICIO MEMBERS
IMMEDIATE PAST PRESIDENT

Dr. Chander P. Puri, Navi Mumbai

IMMEDIATE PAST SECRETARY

Dr. Smita Mahale, Mumbai