Conference Secretariat

Mr. Ajeet Mrs. Harjeet Kaur Bajaj Mr. Rajender Singh
Mr. Ankit Tanwar Mr. Kamal Singh Mr. Shakti Prasad
Mr. Chandra Prakash Mr. Lajpat Rai Mrs. Shashi Chaudhary
Mr Chandan Singh Mr. Mahesh Atal Mr. Subhas Chand
Mr. Gaurav Taneja Mr. Rajbeer Singh Mr. Vikram Kakkar